ستون های کروماتوگرافی

ستون (Column)

به طور کلی دو نوع ستون در آنالیزور GC داریم. ستون پر شده (Packed Column) و ستون مویین (Capillary Column)
ستون پر شده از ذرات ریزی پر شده که کاملا بی اثر می باشند و توسط فاز مایع پوشیده شده و فاز ساکن را تشکیل می دهند. بیشتر این ستون ها 10-2 متر می باشند و قطری حدود 4-2 میلیمتر دارند.
ستون مویین دستگاه جی سی دارای قطر داخلی چند دهم میلیمتر هستند و دارای دونوع می باشند.

نوع WCOT که در آن دیواره توسط فاز مایع ساکن پوشیده شده و نوع SCOT که دیواره توسط یک پایه جامد پوشیده شده و فاز مایع روی آن جذب شده است.

این لایه بر روی یک ستون از جنس شیشه و یا فلز با قابلیت انعطاف پذیری قرار میگیرد.
در کل ستون مویین در دستگاه GC بیشتر از ستون پرشده کاربرد دارد.

از بین ستون های مویین مدل WCOT بیشتر از SCOT مورد استفاده قرار میگیرد