پتروشیمی

پتروشیمی

انجام  اتوماسیون صنعتی

اندازه گیری مقادیر انالوگ و نرم افزار ردینگ دیتا  با سورس سوییس

نصب   سنسورهای اکسیژن  سنسور فشار  سنسور دما  سنسور کانداکتیویته  سنسور pH  سنسور غلظت دیتا لاگر سنسور co2سنسورها

تحت نرم افزار ویندوز ونصب انواع کنترلر قابل برنامه ریزی pid بادقت 0.1 درجه در دما فشار phنصب میشود

سنسور همیلتون وسنسور متلر مورد استفاده می باشد